VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Úvodné ustanovenia

Prenajímateľ:

NAF,s.r.o

Javorová 6422/21, 902 01, Pezinok

IČO: 50483901, IČ DPH: SK2120345931

Zapísana v Okr. súd  Bratislava 1, Vložka č.:113969/B, oddiel: Sro

ako jediný výlučný vlastník prepravného obalu/nosiča prepožičia nájomcovi prepravný obal/nosič na dočasné užívanie za podmienok uvedených v tomto texte. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu prenajímateľovi podľa článku 2. týchto podmienok. Nájomca preberá prepravný obal/nosič v stave opísanom v odovzdávacom a preberacom protokole.

2. Nájomné

Cena nájmu je stanovená v závislosti od dĺžky nájmu. Sadzba nájomného je stanovená v cenníku. Nájomné je splatné najneskôr ku dňu prevzatia prepravného obalu/nosiča nájomcom od prenajímateľa. V prípade predĺženia doby nájmu zo strany nájomcu bude rozdiel doplatený pri odovzdaní prepravného obalu/nosiča prenajímateľovi.

3. Doba nájmu

Doba nájmu bola oboma zmluvnými stranami vopred dohodnutá na dobu určitú. Prepravný obal/nosič sa požičiava na celé dni. Pri plánovanom využívaní je nevyhnutné, aby nájomca počítal s dostatočnou časovou rezervou pre zbalenie a vyzdvihnutie prepravného obalu/nosiča.

4. Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný:

 • udržiavať prepravný obal/nosič v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal
 • v prípade poškodenia, odcudzenia alebo straty prepravného obalu/nosiča, túto udalosť bezodkladne hlásiť prenajímateľovi a zároveň polícií (odcudzenie)
 • nájomca nesmie poskytnúť prepravný obal/nosič do užívania tretej osobe
 • nezasahovať do konštrukcie prepravného obalu/nosiča, neprevádzať žiadne opravy a technické zmeny. V prípade zistenia porušenia tohto bodu sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady súvisiace s opravou a uvedením prepravného obalu/nosiča do pôvodného stavu v autorizovanom servise
 • vrátiť prepravný obal/nosič v povôdnom stave a čistý, v opačnom prípade ma nájomca nárok účtovať si poplatok vo výške 15 € (pätnásť eur) ako nárok na odplatu za uvedenie prepravného obalu/nosiča do pôvodného stavu
 • nepoužívať prepravný obal/nosič v rozpore s nájomnou zmluvou
 • zabrániť preprave nevhodných predmetov v prepravnom obale a na nosiči

5. Práva a povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný:

 • odovzdať nájomcovi prepravný obal/nosič podľa vopred stanovených odsúhlasených podmienok
 • vypracovať preberací/odovzdávací protokol, kde bude opísaný stav prepravného obalu/nosiča ku dňu odovzdania
 • odovzdať prepravný obal/nosič v stave spôsobilom na využívanie a prepravu

Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať finančnú zálohu od nájomcu vo výške popísanej v cenníku. V prípade poškodenia prepravného obalu/nosiča, alebo doplnkov bude záloha použitá na uvedenie prepravného obalu/nosiča, doplnkov do pôvodného stavu. Záloha bude nájomcovi vrátená po odovzdaní prepravného obalu/nosiča prenajímateľovi v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal. Túto skutočnosť potvrdí prenajímateľ podpisom v časti odovzdávací a preberací protokol.

6. Zodpovednosť za škodu a zmluvná pokuta

 • nájomca je povinný starať sa o to, aby na prepravnom obale/nosiči nevznikla škoda. V prípade, ak na prepravnom obale/nosiči vznikla škoda, nájomca sa zaväzuje nahradiť vecnú škodu, ktorá na prepravnom obale/nosiči vznikla. Škodu vzniknutú na prepravnom obale/nosiči je nájomca povinný uhradiť najneskôr do troch pracovných dní od momentu vyčíslenia škody
 • nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 500 € (päťsto eur)   za stratu alebo neopraviteľné poškodenie prepravného obalu/nosiča
 • za každý deň omeškania so splnením povinnosti vrátiť prepravný obal/nosič zaplatí nájomca prenajímateľovi pokutu vo výške sumy podľa platného cenníka na každý deň omeškania ktorá bude zvýšená o 50% prirážku základnej sadzby
 • prenajímateľ nezodpovedá za spôsob využívania prepravného obalu/nosiča nájomcom
 • prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené na prepravnom obale/nosiči a jeho obsahu počas prepravy, transportu a skladovania
 • prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené tretímí stranami a tretím stranám počas celej doby nájmu
 • odstúpenie od zmluvy a poplatky za odstúpenie od zmluvy su uvedené v cenníku, v sekcii STORNO

7. Skončenie nájmu:

Nájom sa skončí:

 • uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená
 • vrátením prepravného obalu/nosiča prenajímateľovi nájomcom pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená táto zmluva , v rámci pracovnej doby prenajímateľa
 • výpoveďou zo strany prenajímateľa, s výpovednou dobou 24 hodín, ktorá začne plynúť od momentu oznámenia výpovede nájomcovi

8. Záverečné ustanovenia

Nájomca ako aj prenajímateľ prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a svojim podpisom potvrdzujú, že súhlasia so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v súlade s ust. §262 dohodli, že vzájomné vzťahy vzniknuté v tejto zmluve sa budú spravovať zákonom č.513/1991 zb. (Obchodný zákonník)
Nájomca svojim podpisom udeľuje súhlas prenajímateľovi na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre potreby spoločnosti. Prenajímateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje neposkytne tretím stranám na iné využitie.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2022.